Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:

 • onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
 • uitgaven voor bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs);
 • achterstandenbeleid;
 • coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
 • volwasseneneducatie;
 • peuterspeelzalen;
 • leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
 • leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);
 • stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • kinderopvang, dit hoort onder taakveld 6.1;
 • facilitering van openbaar basisonderwijs, dit hoort onder taakveld 4.1.

Het taakveld 4.3 omvat geheel dan wel deels de onderstaande Iv3-2016 functies:

 • Functie 420, Basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)
 • Functie 430, Speciaal (voorgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
 • Functie 440, Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)
 • Functie 480, Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
 • Functie 482, Volwasseneneducatie
 • Deels Functie 650, Kinderdagopvang [onderdeel peuterspeelzalen]

Trefwoorden

 • Vroege en Voorschoolse Educatie (VVE)
 • onderwijskansenbeleid
 • doelgroepen
 • doelgroepenbeleid
 • schakelklassen
 • extra leertijd
 • brede school
 • zomerscholen
 • verkeersonderwijs
 • competentieontwikkeling onderwijs
 • schoolmaatschappelijk werk
 • weekendschool
 • schoolbegeleidingsdienst
 • NT1
 • NT2
 • Lokaal Educatieve Agenda
 • leerplichtambtenaar
 • voortijdig schoolverlaten
 • internaten
 • onderwijsachterstandenbeleid
 • onderwijsachterstanden
 • schooladviesdiensten
 • onderwijsbegeleiding
 • pedologisch instituut
 • pedologische instituten
 • studiefonds
 • alfabetisering
 • vervoer naar gymnastieklokalen
 • regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten
 • leerlingenvervoer
 • schoolkeuze
 • beroepskeuze
 • peuterspeelzaal