Ga naar de inhoud

Vraagbaak IV3 Gemeenten

Taakvelden

 • 0.0 - Bestuur en ondersteuning

  • 0.1 - Bestuur
  • 0.2 - Burgerzaken
  • 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
  • 0.4 - Overhead
  • 0.5 - Treasury
  • 0.61 - OZB woningen
  • 0.62 - OZB niet-woningen
  • 0.63 - Parkeerbelasting
  • 0.64 - Belastingen overig
  • 0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
  • 0.8 - Overige baten en lasten
  • 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)
  • 0.10 - Mutaties reserves
  • 0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten
 • 1.0 - Veiligheid

  • 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
  • 1.2 - Openbare orde en veiligheid
 • 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

  • 2.1 - Verkeer en vervoer
  • 2.2 - Parkeren
  • 2.3 - Recreatieve havens
  • 2.4 - Economische havens en waterwegen
  • 2.5 - Openbaar vervoer
 • 3.0 - Economie

  • 3.1 - Economische ontwikkeling
  • 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
  • 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
  • 3.4 - Economische promotie
 • 4.0 - Onderwijs

  • 4.1 - Openbaar basisonderwijs
  • 4.2 - Onderwijshuisvesting
  • 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • 5.0 - Sport, cultuur en recreatie

  • 5.1 - Sportbeleid en activering
  • 5.2 - Sportaccommodaties
  • 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • 5.4 - Musea
  • 5.5 - Cultureel erfgoed
  • 5.6 - Media
  • 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
 • 6.0 - Sociaal Domein

  • 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
  • 6.2 - Wijkteams
  • 6.3 - Inkomensregelingen
  • 6.4 - Begeleide participatie
  • 6.5 - Arbeidsparticipatie
  • 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
  • 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
  • 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-
  • 6.81 - Geëscaleerde zorg18+
  • 6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
 • 7.0 - Volksgezondheid en milieu

  • 7.1 - Volksgezondheid
  • 7.2 - Riolering
  • 7.3 - Afval
  • 7.4 - Milieubeheer
  • 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
 • 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

  • 8.1 - Ruimtelijke ordening
  • 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • 8.3 - Wonen en bouwen